Algemene voorwaarden

Artikel 1|  De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Anja Coppens Bizz Assist. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven overeengekomen, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Indien Anja Coppens Bizz Assist niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Anja Coppens Bizz Assist in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2| In geval van annulatie dient men Anja Coppens Bizz Assist, 5 werkdagen voorafgaand de geplande afspraakdatum te verwittigen per mail én per telefoon. Indien men pas verwittigt buiten de gevraagde te respecteren termijn van 5 werkdagen wordt 100% van het bedrag van de geplande opdracht (inclusief alle extra reeds gemaakte kosten zoals catering, aankoop van goederen, … ) per direct gefactureerd.

Artikel 3|  Elke factuur wordt door de klant als aanvaard beschouwd, indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 8 dagen na factuurdatum schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier na ontvangst van de eerste levering van diensten of goederen.  Indien de opdrachtgever de diensten of goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen, vanaf de datum van de uitnodiging de diensten of goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet heeft bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt. Indien Anja Coppens Bizz Assist binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever de diensten of goederen volledig aanvaard heeft.

Artikel 4| Indien er sprake is van externe verplaatsing wordt de kilometervergoeding steeds apart in rekening gebracht en wordt deze opgesteld volgens de wettelijk vastgestelde tarieven. Je kan dit forfaitair bedrag dat jaarlijks aangepast wordt consulteren op de website van de Vlaams Overheid (BE), hier nader genoemd: https://fedweb.belgium.be/

Artikel 5| De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Facturen van Anja Coppens Bizz Assist dienen ten laatste binnen de 14 dagen vergoed te worden. In geval van aansleping langer dan 14 dagen zonder enige verderzetting of reactie wordt per direct het openstaand saldo + de wettelijke interesten opgeëist. Te vermeerderen met eventuele advocaatkosten, gerechts- en/of invorderingskosten.

Artikel 6| Wanneer men beroep doet op de online diensten van Anja Coppens Bizz Assist, dient men keuze te maken uit de aangeboden uren-pakketten. Het gekozen pakket met overééngekomen diensten zullen pas ten uitvoering worden gebracht als het verschuldigde bedrag vereffend is door overschrijving op het gekende rekeningnummer van Anja Coppens Bizz Assist.

Artikel 7| Indien een van de partijen wordt geconfronteerd met abnormale en onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst sterk bemoeilijken, zullen partijen heronderhandelen om gezamenlijk een billijke wijziging van de overeenkomst overeen te komen. De partij die geconfronteerd wordt met abnormale en onvoorziene omstandigheden, dient de andere partij hiervan binnen een termijn van acht dagen aangetekend in kennis te stellen.

Artikel 8| Indien de opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen wijst Anja Coppens Bizz Assist er vooreerst op dat de aangegeven termijnen richttermijnen zijn en dit Anja Coppens Bizz Assist niet bindt. De opdrachtgever aanvaard dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overéénkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden dienen uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 9| Anja Coppens Bizz Assist is gebonden aan de wet op Privacy en dus verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Meer informatie kan u hierover terug vinden op de website van Bizz Assist, hier nader genoemd: https://www.bizzassist.be/privacy-policy .